Knihovní řád

Knihovní řád Obecní knihovny Doubrava

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Doubrava, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 185/30/c ze dne 9. září 2002, a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“) je vydán tento knihovní řád:

 

 1. Základní ustanovení

 

Čl. 1 – Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.  257/2001 Sb.,  (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2 – Veřejné knihovnické a informační služby
 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 1. a) výpůjční služby
 2. b) meziknihovní výpůjční služby
 3. c) informační služby:
  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
  • informace z oblasti veřejné správy
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
  • přístup na internet
 4. d) propagační služby
  • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
  • propagace Obecní knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích
  • vytváření a aktualizace webových stránek knihovny
  • pořádání přednášek, besed a naučných akcí pro děti a mládež
 1. Služby uvedené v Čl. 2 odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
 2. Knihovna poskytuje za úhradu služby uvedené v Ceníku poplatků, který je přílohou Knihovního řádu, dále jen Ceník. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4 odst. 2 písm. a) až c), odst. 3 a 4 knihovního zákona.
 3. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

 1. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 – Registrace uživatele
 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, e-mail popřípadě telefon a údaj o sociální skupině (student, pracující, důchodce).

 

 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. Knihovna tedy zpracovává i osobní údaje zákonného zástupce dítěte.

 

 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES. Knihovna je dle tohoto nařízení správcem osobních údajů. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Čl. 4 – Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a zachovávat pokyny vedoucího knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách klid a pořádek, neobtěžovat další uživatele používáním mobilních telefonů. Z práva využít služby knihovny jsou vyloučeni ti uživatelé a návštěvníci, kteří nedodržují knihovní řád a svým chováním a projevy obtěžují či ruší jiné uživatele a návštěvníky, nerespektují základní hygienická pravidla, jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek či ohrožují bezpečnost a zdraví uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců.

 

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

 

 

Čl. 5 – Pokyny pro využívání výpočetní techniky (PC pro veřejnost)
 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 1. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (zákon
  č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

 • Výpůjční řád

 

Čl. 6 – Zpřístupňované knihovní dokumenty
 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7 – Počet půjčených svazků
 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
  • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
  • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny
 2. Počet půjčených svazků může být omezen knihovníkem.

 

Čl. 8 – Postupy při půjčování
 1. Před převzetím výpůjčky má uživatel povinnost si dokument prohlédnout a ihned nahlásit všechny zjištěné závady.
 2. Žádá-li uživatel publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít rezervační službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna na požádání čtenáře o možnosti vyzvednutí publikace.
 3. Pokud uživatel žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční službu. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou. Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.

 

Čl. 9 – Výpůjční lhůta
 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 1. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 1. O prodloužení výpůjční doby je možné požádat osobně, telefonicky, e-mailem.

 

Čl. 10 – Vrácení vypůjčeného dokumentu
 1. Uživatel je povinen vrátit zapůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil. Jinak nese zodpovědnost za veškeré zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 1. Uživatel ručí za dokument po celou dobu, kdy má dokument vypůjčený.

 

Čl. 11 – Ztráty a náhrady
 1. Uživatel je povinen ihned nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna (uživatel finančně uhradí dokument v plné výši pořizovací ceny včetně manipulačního poplatku za úkony, spojené s uvedením knihovní jednotky do výpůjčního procesu).
 3. Uživatel je povinen hradit i veškeré náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12 – Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 1. Poplatek z prodlení
  1. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, prodlužuje se stanovená výpůjční lhůta do výpůjčního dne následující po uzavření knihovny.
  2. Od poplatků z prodlení je možné upustit v rámci meziknihovních služeb. Jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout v případě, nepřesáhne-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.
 2. Vymáhání nevracených výpůjček
  1. Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení, vymáhá knihovna upomínkami vrácení půjčených dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách, následuje vymáhání právní cestou.
  2. V případě, že knihovna bude nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen uhradit veškeré náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele
  1. Za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní, nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
  2. Na všechny platby jsou uživateli vydány stvrzenky.

 

Čl. 13 – Náhrady všeobecných škod
 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku § 2951, odst. 1, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“)
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy

 

 1. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2012

 

 1. Tento knihovní řád byl schválen usnesením Rady obce Doubrava č.: a nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Příloha č. 3

Poučení o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů:       správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní knihovna Doubrava

Zpracovávané údaje:             knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje:   příjmení, jméno, trvalé bydliště případně kontaktní adresu, datum narození

Nepovinné kontaktní údaje:   e-mail, telefon

 1. Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let. Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu.
 2. Nepovinné kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.
 3. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 4. Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace. Poté jsou údaje archivovány na jeden rok.
 5. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby k nim byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi na serveru – Výpůjční systém Dawinci. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
 6. Podpisem přihlášky stvrzuje čtenář seznámení s Knihovním řádem včetně příloh, souhlas s jeho dodržováním a správnost uvedených osobních údajů. Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Daniela Kuczatá

596 581 111

poverenec@muor.cz